Dinasyddion Prydeinig sy’n byw dramor

Os ydych chi’n byw dramor, rydych chi’n colli rhai pethau (fel paned dda o de!)

Dim ond rhai o’r pethau y byddwch chi efallai’n colli tra rydych chi dramor yw pwdinau Efrog, tafarndai, a thrafodaeth dda dros banad dda o de gyda hen ffrind.  Fodd bynnag, nid yw byw dramor yn eich atal chi rhag lleisio’ch barn gartref….

Mae pob dinesydd Prydeinig sydd wedi cofrestru i bleidleiso yn y D.U yn y 15 mlynedd ddiwethaf yn gymwys i bleidleiso yn etholiadau (cyffredinol) Senedd y D.U ag Etholiadau Senedd Ewrop yn y D.U.  I wneud hyn, mae angen i chi gofrestru i bleidlesio fel ‘Pleidleisiwr o Dramor’,  Gallwch chi gael y ffurflen gofrestru oddi ar y wefan hon.

Os oeddech chi’n rhy ifanc i gofrestru pan adawoch chi’r D.U, gallwch chi gofrestru fel pleideiswr o dramor o hyd cyn belled bod eich rhiant neu eich gwarchodwr wedi cofrestru i bleidleiso yn y D.U.

Unwaith rydych chi wedi cael y ffurflen gofrestru, byddwch chi angen gwneud yn siŵr eich bod chi’n llofnodi’r datganiad, a bydd angen i chi gael dinesydd Prydeinig arall sy’n byw dramor, ond sydd ddim yn berthynas agos, i lofnodi’r datganiad tyst (fel arfer, os ydych chi’n gofyn, gallai staff llysgenhadaeth neu gonsyliaeth Prydain wneud hyn i chi). Unwaith rydych chi wedi llenwi’r ffurflen, bydd angen i chi ei phostio hi’n ôl i’r swyddfa cofrestru etholiadol lleol ble rydych chi eisiau cofrestru’n y D.U. Gallwch chi gael gafael ar eu cyfeiriad a’u manylion cyswllt eraill drwy roi eich côd post yn y D.U (fel arfer, y côd post ar gyfer eich cyfeiriad olaf yn y D.U).

Sut gallaf bleidleiso?

Unwaith rydych chi wedi cofrestru, bydd angen i chi benderfynu sut rydych chi eisiau pleidleiso, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol. Os ydych chi yn y D.U ar ddiwrnod yr etholiad, gallwch chi bob amser bleidleiso mewn person yn yr orsaf bleidleiso. Fodd bynnag, peidiwch â phoeni os ydych chi dramor yn ystod yr etholiad neu os oes gennych chi reswm arall pam na fyddwch chi’n gallu pleidleisio mewn person ar y diwrnod - gallwch chi wneud cais i bleidleisio drwy’r post neu drwy ddirprwy (cael rhywun i bleidleisio ar eich rhan). Edrychwch ar ein tudalennau Sut mae pleidleisio am fwy o wybodaeth.

Os ydych chi’n byw dramor, mae rhaid i chi fod yn ymwybodol bod posibiliad na wnewch chi dderbyn eich papur pleidleisio nes tipyn cyn diwrnod yr etholiad, oherwydd amserlenni’r etholiad.  Yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw, mae posibiliad na fydd digon o amser i chi ddychwelyd eich pleidlais cyn i’r pleidleisio gau (10yh ar ddiwrnod yr etholiad), felly efallai nad pleidleisio drwy’r post yw’r ffordd orau i chi bleidleiso.  Yn yr amgylchiadau hyn, byddwn ni’n eich annog chi i apwyntio dirprwy yn y D.U i bleidleiso ar eich rhan.  Gallai dirprwyon eu hunain wneud cais i bleidleiso i chi drwy’r post, os mai dyma’r ffordd rwyddaf iddyn nhw. Gallwch chi ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynghylch pleidleisio drwy’r post a thrwy ddirprwy yma

Ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am gofrestru neu bleidleisio? Edrychwch ar ein tudalen Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* By selecting 'Go' you accept our terms and conditions

Gwybodaeth etholiadol

Mae etholiadau i ddod

Yr etholiadau nesaf sydd wedi’u cynllunio yn eich ardal yw etholiadau’r cyngor sir sy’n cael eu cynnal ar draws Lloegr ym mis Mai 2009 (yr union ddiwrnod i’w gadarnhau).

Ar ôl hynny, bydd etholiadau Senedd Ewrop ar gyfer ASEau yn cael eu cynnal ar 4 Mehefin 2009. Er nad oes mwy o etholiadau wedi cael eu cynllunio ar gyfer 2008, gallai etholiadau gael eu galw ar fyr rybudd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru fel eich bod chi’n gallu lleisio eich barn!

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

I weld manylion am eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol, rhowch eich côd post uchod