Y Lluoedd Arfog

Rydych chi angen cofrestru er mwyn gallu pleidleisio mewn unrhyw etholiad yn y D.U. Pan rydych chi’n cofrestru i bleidleisio, rydych chi’n cael cyfle i leisio’ch barn am faterion sy’n bwysig i chi - popeth o’r ffyrdd ag ailgylchu yn eich ardal, i addysg a newid yn yr hinsawdd.  Gallwch chi ddefnyddio’r safle yma i edrych ar rai o’n prif resymau pam ei fod yn bwysig cofrestru i bleidleisio.  Gallwch chi hefyd edrych ar sut mae pleidleisio, ac am beth allwch chi bleidleiso. 

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r Comisiwn Etholiadol yn gweithio’n agos i geisio gwneud yn siŵr bod gennych chi’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch chi ac felly, os ydych chi eisiau pleidleisio, gallwch chi bleidleisio.  Pob blwyddyn yn ystod yr hydref, rydym yn cynnal ymgyrchoedd gwybodaeth, ac mae gwybodaeth yn cael ei anfon drwy Swyddfa Bost Lluoedd Prydain i bob uned filwrol o gwmpas y byd. Cadwch eich llygaid ar agor am y daflen a’r ffurflen gofrestru. Hefyd, mae gan bob uned Swyddog Cofrestru Uned, a byddan nhw’n cynnal diwrnod cofrestru etholiadol, ble gallwch chi ofyn cwestiynau a dod o hyd i bopeth am eich opsiynau ar gyfer cofrestru a phleidleisio - gofynnwch i’ch Swyddog Cofrestru Uned pryd mae eich diwrnod cofrestru, a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n mynychu.

Beth yw fy opsiynau ar gyfer cofrestru?

Os ydych chi’n aelod o’r Lluoedd Arfog, neu’n ŵr, gwraig neu bartner sifil i rywun yn y Lluoedd Arfog, gallwch chi gofrestru i bleidleisio un ai fel Pleidleisiwr o’r Lluoedd Arfog neu fel pleidleisiwr cyffredin. Y chi sydd â’r dewis o sut i gofrestru i bleidleisio, a bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

• Os ydych chi’n byw dramor, neu’n disgwyl cael eich postio dramor yn y flwyddyn nesaf, mae’n gwnned synnwyr i chi gofrestru fel Pleidleisiwr o’r Lluoedd Arfog.  Mae hyn yn caniatáu i chi fod wedi cofrestru mewn cyfeiriad sefydlog yn y D.U, hyd yn oed os ydych chi’n symud o le i le.  Mae cofrestru fel Pleidleisiwr o’r Lluoedd Arfog hefyd yn para am dair blynedd, felly unwaith rydych chi wedi cofrestru, ni ddylech chi orfod poeni amdano tra rydych chi’n brysur dramor. Cliciwch yma i gofrestru fel Pleidleisiwr o’r Lluoedd Arfog.
• Os ydych chi’n byw yn y D.U ac yn annhebyg o newid cyfeiriad neu gael eich postio dramor yn y flwyddyn nesaf, gallwch chi gofrestru fel pleidleisiwr cyffredin. Dyma’r math o gofrestriad ble bydd ffurflen gofrestru canfasio blynyddol yn cael ei hanfon i’ch cyfeiriad unwaith y flwyddyn drwy’r post rhwng canol mis Awst a mis Thachwedd. Mae angen i bleidleiswyr cyffredin ail-gofrestru pob blwyddyn (yn flynyddol). Nid oes angen i chi aros am y ganfas flynyddol os ydych chi eisiau cofrestru nawr - cliciwch yma i gofrestru fel pleidleisiwr cyffredin.

P’run bynnag ffordd rydych chi’n dewis cofrestru, mae’n bwysig iawn eich bod chi’n rhoi gwybod i’ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol os ydych chi’n newid cyfeiriad.  Os nad ydych chi’n gwneud hyn, ni fyddwch chi’n derbyn gwybodaeth bwysig fel nodyn sy’n eich atgoffa chi o bryd rydych chi angen ail-gofrestru, neu’n cael gwybodaeth am etholiadau yn eich ardal. Gallwch chi ddefnyddio ein ffurflen newid amgylchiadau i roi gwybod i’ch swyddfa cofrestru etholiadol am newidiadau i’ch manylion. Bydd angen i chi ei dychwelyd hi i’r swyddfa leol- gallwch chi gael gafael ar eu cyfeiriad a’u manylion cyswllt eraill drwy roi eich côd post ar y safle yma.

Sut gallaf bleidleisio? Beth os wyf i dramor ar ddiwrnod yr etholiad?

Fel y gwyddoch o bosib, mae’r rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio mewn person drwy fynd i orsaf bleidleisio yn y D.U. Fodd bynnag, peidiwch â phoeni os ydych chi dramor yn ystod yr etholiad neu os oes gennych chi reswm arall pam na fyddwch chi’n gallu pleidleisio mewn person ar y diwrnod - gallwch chi wneud cais i bleidleisio drwy’r post neu drwy ddirprwy (cael rhywun i bleidleisio ar eich rhan). Edrychwch ar ein tudalennau Sut mae pleidleisio am fwy o wybodaeth. Os ydych chi’n byw dramor, mae rhaid i chi fod yn ymwybodol bod posibiliad na wnewch chi dderbyn eich papur pleidleisio nes tipyn cyn diwrnod yr etholiad. Yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw, mae posibiliad na fydd digon o amser i chi ddychwelyd eich pleidlais cyn i’r pleidleisio gau (10yh ar ddiwrnod yr etholiad), felly efallai nad pleidleisio drwy’r post yw’r ffordd orau i chi bleidleiso.  Yn yr amgylchiadau hyn, byddwn ni’n eich annog chi i apwyntio dirprwy yn y D.U i bleidleiso ar eich rhan.  Gallai dirprwyon eu hunain wneud cais i bleidleiso i chi drwy’r post, os mai dyma’r ffordd rwyddaf iddyn nhw. Gallwch chi ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynghylch pleidleisio drwy’r post a thrwy ddirprwy yma.


Ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am gofrestru neu bleidleisio? Edrychwch ar ein tudalen Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* By selecting 'Go' you accept our terms and conditions

Gwybodaeth etholiadol

Mae etholiadau i ddod

Yr etholiadau nesaf sydd wedi’u cynllunio yn eich ardal yw etholiadau’r cyngor sir sy’n cael eu cynnal ar draws Lloegr ym mis Mai 2009 (yr union ddiwrnod i’w gadarnhau).

Ar ôl hynny, bydd etholiadau Senedd Ewrop ar gyfer ASEau yn cael eu cynnal ar 4 Mehefin 2009. Er nad oes mwy o etholiadau wedi cael eu cynllunio ar gyfer 2008, gallai etholiadau gael eu galw ar fyr rybudd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru fel eich bod chi’n gallu lleisio eich barn!

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

I weld manylion am eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol, rhowch eich côd post uchod