Polisi preifatrwydd

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am ddiogelwch y wefan hon, a’r ffordd y mae’n rheoli unrhyw fanylion personol y byddwch chi o bosib yn rhoi tra ar y safle.

Gelir gweld ein termau ac amodau ffurfiol yma.

Targedu codau post a chyfeiriadau IP er mwyn cael gwybodaeth leol

• Caiff cyfeiriadau IP eu defnyddio i ddod o hyd i gychwyn i leoliad defnyddwyr.  Caiff y wybodaeth yma ei ddefnyddio i deilwra’r wefan i wella profiad y defnyddiwr, ac i gyflwyno gwybodaeth sy’n berthnasol i’r ardal leol (fel etholiadau sydd i ddod mewn ardal benodol). Defnyddir y wybodaeth hefyd i ddadansoddi a gwella’r gwasanaethau sy’n cael eu cynnig ar y wefan.   Mewn mannau ble caiff gwybodaeth ei ddarparu yn seiliedig ar gyfeiriad IP y defnyddiwr, mae hyn yn arwain at ‘ddyfaliad gorau’ o leoliad y defnyddiwr. Mae sawl rheswm pam na fydd cyfeiriad IP defnyddiwr o bosib yn cyfateb i leoliad ffisegol eu cyfrifiadur (er enghraifft, os yw mynediad y cyfrifiadur i’r rhyngrwyd yn seiliedig ar weinydd yn rhywle arall). Rydym wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau cywirdeb y wybodaeth sy’n benodol i leoliad yn seiliedig ar gyfeiriadau IP, ac rydym wedi gwneud yn siŵr fod angen i’r defnyddiwr roi eu côd post i  gadarnhau eu lleoliad pan maent yn darparu gwybodaeth bwysig.  Gallai’r defnyddiwr newid y lleoliad sydd wedi cael ei osod gan y cyfeiriad IP ar unrhyw bryd, drwy roi eu côd post ar y wefan (yn yr adran ‘Eich ardal leol’).
• Mae cyfleuster ar gael ar y wefan hon i ddefnyddwyr roi eu côd post.  Caiff y cyfleuster yma ei ddarparu er cyfleustra’r defnyddiwr, ac mae’n caniatáu i’r wefan deilwra gwybodaeth i’w hardal leol (er enghraifft, etholiadau sydd i ddod mewn ardal benodol). Caiff y côd post sy’n cael ei roi gan y defnyddiwr ei gadw gan y safle fel ‘cwci’, sy’n golygu y bydd gwahanol adrannau o’r safle yn parhau i fod wedi’u teilwra i ardal y defnyddiwr wrth iddyn nhw symud drwy’r safle. Yr unig bryd y bydd côd post yn cael ei ddefnyddio gan y safle yw ar gyfer y pwrpas yma, ac i ddadansoddi a gwella’r gwasanaethau sy’n cael eu cynnig ar y wefan hon.  Ni chaiff codau post eu defnyddio i gysylltu â defnyddwyr neu i anfon e-byst atynt, nag mewn unrhyw sefyllfa arall sydd ddim ar-lein.
• Mae’r cyfleuster côd post yn darparu gwybodaeth drwy gysylltu codau post unigol i ffiniau etholiadol (fel awdurdodau lleol ag etholaethau seneddol). Caiff y data sy’n arwain y swyddogaeth ei ddarparu gan yr Arolwg Ordnans (ar gyfer data Prydain Fawr) ag Arolwg Ordnans Gogledd Iwerddon. Tra gwneir pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y data, nid yw’r Comisiwn Etholiadol yn gyfrifol am y data yma, a gallai achosion godi ble mae llai na 100% yn gywir. Mae’r Arolwg Ordnans ag Arolwg Ordnans Gogledd Iwerddon yn darparu setiau o ddata wedi’u diweddaru yn rheolaidd, ac mae’r rhain yn cael eu defnyddio i ddiweddaru cronfa ddata’r wefan tua unwaith y flwyddyn, a drwy hynny, yn sicrhau fod codau post neu newidiadau i ffiniau yn cael eu cymryd i ystyriaeth.

Swyddogaeth llenwi ffurflen ar-lein

• Mae’r wefan hon yn cynnwys swyddogaeth llenwi ffurflen ar-lein ar gyfer ceisiadau i gofrestru i bleidleisio ac ar gyfer ceisiadau i bleidleisio drwy’r post.  Darperir y swyddogaeth yma er cyfleustra’r defnyddiwr ac i leihau’r ymdrech sydd ei angen i gwblhau’r ceisiadau yma. Nodwch os gwelwch yn dda, nad yw’r broses hon wedi gorffen nes bod y defnyddiwr wedi cwblhau'r broses ar-lein, wedi argraffu eu ffurflen, wedi ei harwyddo hi â llaw, a’i hanfon hi’n ôl i’w swyddfa cofrestru etholiadol lleol. Mae’r manylion cyfeiriad priodol yn cael eu darparu yn ystod y broses llenwi ffurflen, yn seiliedig ar y côd post a roddwyd gan y defnyddiwr. Hefyd, gallwch chi ddod o hyd i’r manylion cyswllt ar gyfer eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol, drwy roi eich côd post yn y rhan o’r safle o’r enw “Eich ardal leol”.
• Nodwch os gwelwch yn dda, nad yw’n bosib “cyflwyno” ceisiadau ar-lein gan fod angen llofnod ar bapur er diogelwch y bleidlais, a gan fod rhaid i geisiadau gael eu dychwelyd i swyddfeydd cofrestru etholiadol lleol ac nid i bwynt cyswllt canolog. Caiff cofrestru etholiadol ei reoli drwy gyfraith gan swyddfeydd cofrestru etholiadol lleol - Nid yw’r Comisiwn Etholiadol ei hun yn gallu prosesu ceisiadau, ac nid oes ganddo ganiatâd i wneud hyn, felly ni ddylech chi anfon eich cais atom ni.
• Gan nad yw ceisiadau’n cael eu cyflwyno ar-lein, nid yw’r wefan yn cadw gwybodaeth bersonol a roddir gan y defnyddiwr ar ôl y cyfnod o amser a dreuliwyd yn cwblhau’r broses llenwi ffurflen.  I sicrhau diogelwch y manylion cais, nid ydynt yn cael eu cario o un broses llenwi ffurflen i’r llall - er enghraifft, o’r broses cofrestru etholiadol i’r broses o wneud cais i bleidleisio drwy’r post. Yr unig eithriad i hyn yw côd post y defnyddiwr (sy’n cael ei roi ganddyn nhw) y mae’r safle yn gofyn amdano er mwyn darparu gwybodaeth sy’n benodol i leoliad (fel manylion eu swyddfa gofrestru etholiadol leol).
• Wrth gwblhau’r prosesau llenwi ffurflenni ar-lein, bydd defnyddwyr yn cael eu gorfodi i gysylltu i’r gweinydd gan ddefnyddio HTTPS - cysylltiad gweinydd diogel. Bydd hyn yn sicrhau y bydd data personol a gaiff ei roi gan ddefnyddwyr yn cael ei amddiffyn pan gaiff ei drosglwyddo i ac o’r gweinydd.
• Ar ôl gwneud cais drwy’r broses llenwi ffurflen, yr unig wybodaeth sy’n cael ei gadw gan y safle yw: côd post y defnyddiwr (fel y rhoddir ganddyn nhw); dyddiad ag amser y cais; swyddfa cofrestru etholiadol lleol yr ymgeisydd (fel y penderfynir gan y côd post); a chyfeiriad IP cleient y defnyddiwr. Hefyd, mae rhif cyfeirnod unigryw yn cael ei roi ar hap i bob ymgeisydd. Caiff y wybodaeth yma ei gadw’n ddiogel, a dim ond gweinyddwyr y wefan sy’n gallu mynd ato.  Yn gyffredinol, dim ond mewn amgylchiadau arbennig fydd y wybodaeth yma’n cael ei ddefnyddio, fel cais gan yr Heddlu.  Ni fydd y wybodaeth yma’n cael ei ddefnyddio i gysylltu â defnyddwyr os na cheir caniatâd ganddynt o flaenllaw.

Profi diogelwch y wefan

• Fel rhan o ddatblygiad y wefan, fe gynhaliwyd asesiad diogelwch cymwysiadau.  Fe gynhaliwyd hyn drwy ddefnyddio’r meddalwedd WebInspect gan HP Software (SPI Dynamics gynt). Mae WebInspect yn arf diogelwch a phrofi treiddio sy’n safonol ar gyfer y diwydiant ar gyfer cymwysiadau ar y we. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y meddalwedd yn http://www.spydynamics.com/.

Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* By selecting 'Go' you accept our terms and conditions

Gwybodaeth etholiadol

Mae etholiadau i ddod

Yr etholiadau nesaf sydd wedi’u cynllunio yn eich ardal yw etholiadau’r cyngor sir sy’n cael eu cynnal ar draws Lloegr ym mis Mai 2009 (yr union ddiwrnod i’w gadarnhau).

Ar ôl hynny, bydd etholiadau Senedd Ewrop ar gyfer ASEau yn cael eu cynnal ar 4 Mehefin 2009. Er nad oes mwy o etholiadau wedi cael eu cynllunio ar gyfer 2008, gallai etholiadau gael eu galw ar fyr rybudd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru fel eich bod chi’n gallu lleisio eich barn!

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

I weld manylion am eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol, rhowch eich côd post uchod