Pobl sy’n symud tŷ

Peidiwch ag anghofio eich dodrefn, eich hanifeilaid…nag eich hawl i bleidleiso!

Oes, os ydych chi newydd symud tŷ, bydd angen i chi gofrestru i bleidleiso eto, ac mae’n ofnadwy o bwysig eich bod chi’n gwneud hyn, neu ni fyddwch chi’n gallu pleidleisio!  Felly, tra rydych chi’n dadbacio eich oergell a’n diweddaru eich trwydded deledu, cymrwch dipyn o funudau i wneud yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru i bleidleiso.

Caiff y gofrestr etholiadol ei chynnal gan swyddfeydd cofrestru etholiadol lleol, ac maen nhw’n defnyddio’r gofrestr i  anfon papurau pleidleisio ar gyfer etholiadau. Felly, rydych chi angen gwneud yn siŵr eich bod chi wedi’u diweddaru nhw pan rydych chi’n symud, hyd yn oed os ydych chi o fewn yr un ardal awdurdod lleol. Gallwch chi lenwi’r ffurflen gofrestru ar y safle yma, wedyn yr unig beth sydd raid i chi wneud yw ei hargraffu hi, ei llofnodi hi a’i hanfon hi’n ôl i’r swyddfa gofrestru etholiadol lleol ar gyfer eich ardal. Gallwch chi gael gafael ar eu cyfeiriad a’u manylion cyswllt eraill drwy roi eich côd post ar y safle yma.

Cofrestrwch i bleidleiso cyn gynted â phosib!  Efallai eich bod chi’n meddwl nad oes brys, ond gallai etholiadau gael eu galw unrhyw bryd ac ar fyr rybudd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru fel eich bod chi’n gallu lleisio eich barn!


Rhwng canol mis Awst a mis Tachwedd pob blwyddyn, mae ffurflenni cofrestru canfasio blynyddol yn cael eu hanfon i bob tŷ yn  y D.U. Os ydych chi newydd symud tŷ, byddwch chi o bosib yn darganfod mai manylion y bobl flaenorol oedd yn byw ynddo sydd ar y ffurflen.  Mae’n bwysig eich bod chi’n diweddaru’r ffurflen gyda’ch manylion a’i hanfon i’n ôl i’ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol cyn gynted â phosib.

Os ydych chi’n symud tŷ rhwng mis Rhagfyr a mis Mai, efallai ei bod hi hyd yn oed yn fwy pwysig i gofrestru oherwydd mae posibiliad eich bod chi wedi methu’r canfasio blynyddol - a chofiwch fod y rhan fwyaf o etholiadau’n cael eu cynnal ym mis Mai. Os ydych chi wedi methu’r canfasio blynyddol, peidiwch â phoeni - gallwch chi gofrestru ar unrhyw adeg o’r flwyddyn drwy lenwi ffurflen gofrestru ar y safle hwn, ai hanfon hi’n ôl i’ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol, y dyddiad cau ar gyfer cofrestru cyn etholiad yw 11 diwrnod gwaith cyn diwrnod yr etholiad, felly peidiwch â’i adael yn rhy hwyr neu ni fyddwch chi’n gallu pleidleiso!

Ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am gofrestru neu bleidleisio? Edrychwch ar ein tudalen Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* By selecting 'Go' you accept our terms and conditions

Gwybodaeth etholiadol

Mae etholiadau i ddod

Yr etholiadau nesaf sydd wedi’u cynllunio yn eich ardal yw etholiadau’r cyngor sir sy’n cael eu cynnal ar draws Lloegr ym mis Mai 2009 (yr union ddiwrnod i’w gadarnhau).

Ar ôl hynny, bydd etholiadau Senedd Ewrop ar gyfer ASEau yn cael eu cynnal ar 4 Mehefin 2009. Er nad oes mwy o etholiadau wedi cael eu cynllunio ar gyfer 2008, gallai etholiadau gael eu galw ar fyr rybudd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru fel eich bod chi’n gallu lleisio eich barn!

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

I weld manylion am eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol, rhowch eich côd post uchod